Здатність до навчання, дослідження, випробування, застосування, удосконалення та набуття нових знань, умінь, досвіду, передачу їх наступним поколінням увиразнює історичний розвиток людства. Новітні технології, техніка, матеріали визначають технічний прогрес у всіх сферах господарської та економічної діяльності людини і сприяють розширенню засобів і методів поширення інформації та її форм.

Сучасні тенденції видавничо-поліграфічної галузі як провідної в забезпеченні різноманітних видів текстово-ілюстраційної інформації визначаються зосередженням академічної спільноти та суспільства в цілому на індивідуальному наповненні інформаційного простору — обраної інформації для окремих членів суспільства або суспільних груп за характерними ознаками: література (художня, технічна, наукова, навчальна, науково-популярна, дитяча, історична тощо), реклама (оголошення, анонси тощо), оперативна інформація (новини, події тощо) і т.п. Задоволення індивідуальних потреб в зазначеній інформації реалізується традиційними і новітніми видами засобів читання і сприйняття текстово-ілюстраційної та ауді- й відео інформації. Зокрема книги, газети, журнали (традиційні, електронні, інтерактивні, мультимедійні, комбіновані), плакати, етикетки, паковання тощо.

Тож мета і завдання сучасної галузевої освітньої програми за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія — підготовка конкуренто спроможних фахівців видавництв та поліграфії, здатних забезпечувати виробництво, творчо, креативно на підставі здобутих знань вирішувати сучасні виробничі завдання в невизначених умовах.

Розроблення її змісту та удосконалення структури освітніх компонент навчального процесу є головним завданням кафедр технології поліграфічного виробництва та репрографії Видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ) КПІ ім. Ігоря Сікорського — провідного вищого навчального закладу України.

Директор ВПІ Петро Киричок звернувся до випускників і керівників організацій і підприємств галузі з листом щодо рекомендацій, пропозицій, загальної оцінки змісту освітньої програми, що сприятиме покращенню і вдосконаленню навчального процесу нашої спільної справи – забезпечення галузі високо кваліфікованими фахівцями.

Структура освітньої програми «Технології друкованих і електронних видань» (https://osvita.kpi.ua/node/103, https://osvita.kpi.ua/files/downloads/186-b-2018.pdf, ОПП-186) вивчалась і обговорювалась багатьма спеціалістами, фахівцями й виробничниками видавничо-поліграфічної галузі.

 

Директор ТОВ «Салютіс Прінт» Анатолій Лисенко дав позитивний відгук з рекомендацією впровадити освітню програму і зазначив її «практичну і всебічну сучасну направленість знань, умінь, здатностей за результатами навчання визначених у програмі навчальних дисциплін, як обов’язкових так і вибіркових блоків». Також на його думку, «знання перш за все технології, обладнання, матеріалів, методів і засобів проектування, роботи з апаратно-програмним забезпеченням для реалізації конкретних виробничих завдань вкрай важливі. Саме це наведено в структурі компонент освітньої програми, які дають можливість здобути знання, уміння й перший досвід практичної роботи». Як випускник КПІ ім. Ігоря Сікорського кафедри репрографії Видавничо-поліграфічного інституту 2011 року, Анатолій Лисенко підкреслив: «системність, комплексність інженерної освіти притаманна нашому університету, нашому ВПІ як і під час мого навчання, так і зараз, що є головним для інженера».

 

Директор ПП «РА Да Вінчі», Видавець журналу Print + Ігор Агарков відзначив у позитивному відгуку, що «Рекламна агенція «Да Вінчі» — є учасником ЕDP (Європейської асоціації видань, які пишуть про цифровий і широкоформатний друк) та займається створенням унікального контенту для поліграфістів, зокрема видає часопис Print + — єдиний вітчизняний журнал для поліграфістів, поліграфічні довідники, газети до виставок тощо. Print + проводить бліц-опитування, галузеві дослідження, активно використовує інноваційні форми отримання контенту і залучає до його створення значну кількість поліграфістів.

За 18 років існування часопису, над його створенням працювало багато випускників Видавничо-поліграфічного інституту. Студенти кафедр репрографії, технології поліграфічного виробництва, видавничої справи та редагування щороку проходять практику в рекламній агенції та демонструють високий рівень професійної підготовки.

Освітню програму беззаперечно оцінюю позитивно та враховуючи особливості видавництва сучасних періодичних видань і тенденції розвитку нових медіа, рекомендую робити акцент на дисциплінах циклу професійної підготовки, а саме таких як: «Технології підготовки періодичних електронних видань», «Технології тестування електронних видань», «Технології захисту електронних та мультимедійних видань» тощо.».

 

Головний редактор державного спеціалізованого видавництва «Мистецтво» Надія Прибега позитивно оцінила оприлюднену освітню програму і запропонувала «в рамках програми в період переддипломної практики, та в період підготовки бакалаврських і магістерських робіт, а можливо і в поточний період семестрового навчання, залучати до загального проекту з Видавництвом студентів із кафедри графіки, журналістики, реклами, технології поліграфічного виробництва, з метою створення проектів видань, що з часом будуть випускатися у світ у видавництві «Мистецтво».

 

Комерційний директор ТОВ «ЯВА-ІН», к.т.н. Антон Несхозієвський схвалив освітню програму і підкреслив її актуальність, запропонував участь у її розробленні та відзначив такі дисципліни як «Цифрові медіатехнології», «Медійна інженерія», «Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем» та «3D-моделювання і анімації», та те, «що реалізація даної програми дозволить суттєво підвищити рівень підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», та забезпечити дотримання сучасних вимог щодо навчання фахівців видавничо-поліграфічної справи».

 

Начальник відділу пластин ТОВ «МАКХАУС», к.т.н., доцент Олена Байдак також у своєму відгуку позитивно оцінила освітню програму і в якості обговорення і наповнення змісту освітніх компонент запропонувала розглянути такі варіанти:

«1) в дисципліні «Технології обробки інформації» включити модулі з опрацювання аудіоінформації у програмному забезпеченні Adobe Audition або Audacity та опрацювання та монтажу відеоінформації Adobe After Effect та Adobe Premiere Pro. Є доступні на офіційних сайтах розробників демоверсії для скачування і користування, що дасть можливість більший спектр програмного забезпечення освоїти;

2) розширити блок «матеріальних» дисциплін технологічними матеріалами видавничо-поліграфічних виробництв – зволожувальні розчини, формні матеріали, лаки, матеріали спеціальних видів друку – займають важливе місце у технологічному процесі, підтриманні його технологічних режимів та продуктивності.».

 

У відгуку комерційного директора ТОВ «Перша українська сувенірна компанія» Лебедь І. В. відзначено плідну співпрацю ВПІ і компанії по використанню потужностей для проведення лабораторних робіт та переддипломної практики, а також підкреслено актуальність освітньої програми, яка «в повній мірі забезпечує успішність та усвідомлення студентами майбутньої професійної діяльності видавничо-поліграфічній галузі».

 

Головний інженер А. О. Костінський Державного видавництва «Преса України» ДУС Президента України відзначив у відгуку директору ВПІ П. О. Киричку про тривалий період співпраці з Видавничо-поліграфічним інститутом, що «з 36 інженерно-технічних працівників, які в поточний період працюють на різних посадах, 32 підготовлено у Вашому навчальному закладі». Також запропонував «здійснювати окремі заняття в структурних підрозділах Видавництва і залучати працівників і співробітників до участі в них; дослідження і апробацію основних і допоміжних матеріалів; співпрацю ВПІ, Видавництва і фірм-виробників обладнання й матеріалів для залучення логістичних і статистичних даних; розширити обсяг відеоматеріалів, що сприятиме більшій наочності застосування теоретичних знань на практиці».

 

Директор поліграфічної фірми «ТІМ-СЕРВІС» Пономаренко О. О. відзначив як випускник ВПІ позитивні спогади про період навчання: «в інституті є достатня кількість заходів, де можна себе реалізувати; досвідчені викладачі, які допоможуть у вирішенні як життєвих так і професійних питань. Набуті теоретичні знання дали розуміння виробничих процесів, вирішення практичних проблем, які повсякчас виникають на виробництві». Також висловлено пропозицію щодо «розширення дисциплін, які б дозволили підготувати фахівця не лише з професійного боку, але й майбутньої економічної діяльності підприємства, так як цей досвід мені довелося набувати вже на практиці».

 

Директор ТОВ «Українська Універсальна Гільдія» Олександр Ляшенко у відгуку дав таку оцінку: «освітньо-професійна програма «Технології друкованих і електронних видань» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» здатна задовольнити вимоги, щодо підготовки фахівців сучасної поліграфічної галузі та націлена на отримання бакалаврами усіх необхідних компетентностей, знань та умінь, потрібних для вирішення проблем, пов’язаних з професійною діяльністю. А запровадження в освітньому процесі таких дисциплін, як «Організація баз даних на основі MySQL», «Технології електронних видань та мультимедійних продуктів», «3D моделювання і анімації» сприятиме підготовці фахівців, здатних вирішувати завдання, пов’язані із виготовленням не лише друкованої продукції, а й електронних та мультимедійних видань, що дуже важливо в умовах сьогодення. Освітньо-професійна програма заслуговує на реалізацію та в повній мірі забезпечуватиме комплексну підготовку фахівців видавничо-поліграфічної галузі.»

 

Головний технолог ТОВ «Палп Мілл Прінт» Гудзь А. Р. у своєму відгуку відзначила таке: «ВПІ імені Ігоря Сікорського є одним з провідних вузів, що готує фахівців поліграфічних спеціальностей, які отримують серйозну теоретичну базу та практичні навички. На нашому підприємстві успішно працюють випускники різних років, які закінчили ваш навчальний заклад, а також проходять практику та стажування студенти, що зараз навчаються в інституті.» та запропонувала такі рекомендації: «Загальна рекомендація до розробленої освітньої професійної програми «Технології друкованих і електронних видань», полягає у введені дисциплін, які спрямовані на отримання значного багажу практичних навичок у реалізації видавничо-поліграфічних процесів».

 

Директор видавничого дому «АртЕк» Поночовна Н. Ю. позитивно оцінює і підтримує освітню програму і наводить у відгуку такі пропозиції з огляду на специфіку підприємства, що здійснює друкування на вимогу, «розширити освітню програму, що стосується використання авторських прав у частині міжнародних закупівель у авторів, державних структур-спадкоємців, спадкоємців фізичних осіб та інших;», а також запропонували «сприяти підготовці рекомендацій, а можливо і комплектації технологічних процесів книжкового виробництва для обмеженої кількості примірників, з метою мінімізації витратної частини замовлення».

 

Проджект менеджер компанії «Уніпринт» Бєльський Михайло Євгенович у своєму відгуку відзначив таке: «Детальне ознайомлення з освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» приємно вразило. Данно програма актуальна і її впроваждення відповідає викликам сьогодення.

Такий висновок грунтуеться на моємо досвіді роботи по спеціальності у Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» та в якості проджект менеджера у компаниях «Нісса» та «Уніпринт». «Уніпринт» - виключний представник компаній НР, Кодак, Міраклон на теріторії України та Грузії. Тому ми маємо можливість постійно брати участь в міжнародних виставках та конференціях, а це дозволяє формувати розуміння по тенденціям та бажаним напрямкам розвитку поліграфічних виробництв в світі та Україні. Закриття великої кількості класичних поліграфічних компаній та виникнення нових автоматизованих цифрових друкарень в Україні та світі, вказує на необхідність змін як у підходах до виробництва, так і в підготовці кадрів. Саме тому можливість отримувати сучасні та актуальні знання під час навчання по спеціальності є надважливим для створеня бази квалифікованих фахівців.»

 

Студентка 3 курсу кафедри репрографії, групи МВ-71 Фідоренко Вікторія Олександрівна — стипендіатка Georgius Agricola у Німеччину, в університеті прикладних наук міста Лейпциг (27.09.19р.-30.03.20р.), у відгуку відзначила, що: «завдяки отриманим на 1 та 2 курсах знанням, я почувала себе впевнено на практиках, лекціях і семінарах. Отже, це означає, що змістовне наповнення навчальної програми «Технології друкованих і електронних видань» відповідає світовим. Як приклад, можу навести дисципліну, яку я вивчала в Німеччині, — це «Електронне видання IV у соціальних ринках» (Electronic Publishing IV in sozialen Märkten). В рамках цієї дисципліни ми вивчали: сферу використання електронних видань, різницю читацьких аудиторій і їх особливості, а також WordPress (система керування вмістом з відкритим кодом для створення веб-сайтів). З усім перерахованим вище в тій, чи іншій мірі я вже була ознайомлена під час навчання в нашому університеті.».

 

Інженер-матеріалознавець зі спеціальності «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» Шкрид М. В, випускник кафедри репрографії Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ КПІ (тепер КПІ ім. Ігоря Сікорського) 2011 року, зазначив: «Запропонована програма всебічно охоплює різні сторони сучасного поліграфічного виробництва. Серед них: технологічні процеси, застосування апаратно-програмного забезпечення, робота з мультимедійними даними, медійна інженерія, 3D моделювання і анімація, економіка виробництва та інші. Це дає змогу студентам не тільки набути необхідних сучасних знань але також навчитися бути гнучким до нових тенденцій та технологій що може запропонувати прогрес галузі у майбутньому.

Вважаю, запровадження освітньо-професійної програми «Технології друкованих і електронних видань» дасть змогу забезпечити дотримання новітніх вимог якості навчання та підвищити якість знань нового покоління майбутніх випускників.».

 

Директор державного підприємства «Редакція офіційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України» Сорокін В. П. відзначив тривалу співпрацю з ВПІ в царині практики і стажування студентів, та дав позитивну оцінку програмі «Технології друкованих і електронних видань» як таку, «що охоплює необхідні компетентності, що за результатом навчання отримує випускник».