Збірник наукових праць

«ТЕХНОЛОГІЯ І ТЕХНІКА ДРУКАРСТВА»

виходить щоквартально і складається з таких розділів:

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

Pedagogics of vocational training. Certification of scientific pedagogical staff

Технологічні процеси

Technologicalprocesses

Машини і автоматизовані комплекси

Machines and automated complexes

Поліграфічні матеріали

Printing materials

Менеджмент виробництва

Management of the production

Видавнича справа таредагування

Publishing and editing

Книгознавство

Bibliology

Дизайн(моделювання, оформлення видань та паковань)

Design

Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт)

Scientific news

Постановою президії ВАК України № 3-05/7 від 30 червня 2004 р. збірник включено до переліку № 14 наукових фахових видань України в галузі технічних наук, перереєстровано Постановою президії ВАК України № 1-05/6 від 16 грудня 2009 р.

Редакційна колегія: 

П. О. Киричок, професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України (голова редколегії, головний редактор);

Б. В. Валуєнко, професор, к.мист.;

О. М. Величко, професор, д.т.н. (заст. головного редактора);

С. Ф. Гавенко, професор, д.т.н.;

А. П. Гавриш, професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України;

О. В. Зоренко, доцент, к.т.н. (відповідальний секретар);

Б. В. Дурняк, професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України;

В. П. Котляров, професор, д.т.н.;

Г. Лібетрут, професор, доктор (Бергський у-т, Німеччина, м. Вуперталь);

В. С. Ловейкін, професор, д.т.н.;

Р. І. Мервінський, професор, д.т.н.;

В. Ф. Морфлюк, професор, д.т.н.;

В. Є. Перевальський, професор, народний художник України;

Г. Петріашвілі, д.т.н. (Інститут Поліграфії Варшавської Політехніки, Польща, м. Варшава);

О. М. Полюдов, професор, д.т.н., заслужений працівник освіти України;

І. І. Регей, професор, д.т.н.;

М. І. Сенченко, професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України;

В. П. Ткаченко, професор, к.т.н;

О. В. Тріщук, професор, д.н.с.к.;

В. Файгле, професор, доктор (Штутгартський медіа у-т, Німеччина, м. Штутгарт);

О. М. Циганенко, професор, к.т.н. (Росія, м. Москва);

Я. І. Чехман, професор, д.т.н.;

А. В. Шевчук, професор, д.т.н., лауреат Державної премії України;

В. П. Шерстюк, професор, д.х.н., заслужений винахідник України

 

Інформація для авторів:

Вимоги щодо оформлення статей 

1. Матеріали публікуються українською, англійською, російською, польською мовами. Вони повинні бути новими, не опублікованими раніше.

2. Подані матеріали групуються редакцією по окремих розділах:

 • технологічні процеси;
 • машини і автоматизовані комплекси;
 • поліграфічні матеріали;
 • менеджмент виробництва;
 • дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань);
 • наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).

3. Зміст статті для публікації слід складати у такій послідовності:

 • УДК;
 • назва статті;
 • ім’я, по батькові та прізвище автора (авторів) із зазначенням наукового ступеня, вченого звання;
 • повна назва організації, установи, навчального закладу, місце знаходження, країна;
 • резюме російською, українською та англійською мовами;
 • основний текст статті;
 • список використаних літературних джерел, оформлений згідно з вимогами діючих стандартів. Список подавати у порядку згадування посилань в тексті;
 • e-mail-авторів.

4. Основний текст статті викласти у послідовності, що визначена вимогами Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р.: «...постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

Таким чином, рекомендовано основний текст статті розбити на такі підрозділи:

 • Постановка проблеми;
 • Аналіз попередніх досліджень;
 • Мета роботи;
 • Результати проведених досліджень;
 • Висновки.

5. Статті слід подавати у вигляді файлу, названого ім’ям автора (одного з авторів), на CD-ROM, DVD-ROM, USB-накопичувачі, e-mail у текстовому редакторі Word for Windows (версії ’2000, ’2003, ’2007) для аркуша паперу форматом 210×297 мм (А4) шрифтом Times New Roman кегель 14 через півтора інтервалу та відбитка в одному примірнику за підписом автора (авторів). Поля, см: ліве — 3; праве — 1,5; верхнє — 2; нижнє — 2,5. Задавати по одному міжрядковому пробілу між групами тексту: УДК, прізвище авторів, назва статті, анотації, текст, таблиці, підрисуночні підписи. Обсяг матеріалів для публікації не повинен перевищувати восьми друкованих сторінок.

У окремому файлі подавати назву статті та прізвища авторів англійською мовою. 

Також у окремому файлі подавати матеріали у такій послідовності: УДК, ПІБ авторів, назва статті, анотація українською мовою, розширена анотація (пів сторінки ф. А4) англійською мовою, мова статті (вказати скорочено), бібл. (число літературних джерел), ключові слова англійською та мовою статті.

Текст зі специфічними символами, лігатурою або, наприклад, німецькою, польською чи чеською мовами, слід подавати у файлі.doc разом з PS-файлом цього специфічного шрифту для наступного його використання при підготовці верстки видання.

6. Рисунки слід подавати у вигляді окремих файлів у форматах TIFF, EPS, cdr (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw). Якщо використано фотографії, то їх слід подавати в натуральному вигляді. Їх можна буде потім без значних спотворень опрацьовувати і вставляти в текст при використанні сучасних пакетів верстки.

Не допускається вставлення рисунків в текст у файлі .doc, які попередньо були опрацьовані в форматах TIFF, EPS, cdr. При опрацюванні таких ілюстрацій виникають значні спотворення графічної інформації, які в наступному знижують якість зорового сприйняття репродукції і видання в цілому.

Рисунки не вставляти в текст статті, набраної у текстовому редакторі Word. Не приймаються рисунки, виконані у пакетах Excel, Paintbrush, Visio. Не рекомендовано надавати різноманітного кольору у графічному матеріалі, виконаному у вигляді стовпчиків, кривих, діаграм.

7. Для набору формул використовувати редактор формул Equation 5.0, шрифт Times New Roman кегель 14 і компонувати їх так, щоб вони розміщувалися на формат колонки шпальти набору збірника.

8. Одночасно зі статтями подається рецензія в одному примірнику від науковця (доктора або кандидата наук), наукові інтереси якого близькі викладеному у статті змісту. Рецензія оформлена згідно прийнятих правил.

9. Рішення про публікацію статті приймаються на засіданні редакційної колегії.

Адреса, тел., e-mail редакції 

03056, Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корпус № 8, кім. 82.

Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ»,

кафедра технології поліграфічного виробництва,

тел. +380 44 406-84-23,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: http://druk.kpi.uahttp://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Titd/index.html.