Ознайомитися зі збірником тез доповідей 23-ї Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде» можна тут. Для того, щоб ознайомитись з тезами доповідей попередніх конференцій, перейдіть за наступними посиланнями: 2016р., 2017р., 2018р., 2019р., 2020р, 2022р.

 

Запрошуємо прийняти участь у роботі

24-ї Міжнародної науково-технічної конференції

студентів і аспірантів «Друкарство молоде»,

що відбудеться 11 квітня 2024 р.

 

 

Тематичні напрямки доповідей:

— сучасні поліграфічні технології, устаткування та матеріали;
— дизайн, моделювання, оформлення видань та паковань;
— видавнича справа;
— книгознавство та поширення видань;
— економіка та організація видавничо-поліграфічної справи;
— історичні аспекти друкарства.

 

Для участі у конференції потрібно надіслати e-mail на адресу оргкомітету:

заяву на участь;

— тези доповіді обсягом 1 сторінкa А4 (включаючи рисунки), підготовлені однією з робочих мов конференції;

— файл з тезами.

Приклад реєстрації тез

 

Мови конференції: українська, англійська, польська.

У заяві на участь у конференції необхідно вказати: повне ім’я та прізвище студента, курс, групу, спеціальність, прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання; домашню адресу, телефон учасника конференції.

Подання матеріалів доповіді від ЗВО до 31 березня 2024 року.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг тексту тез доповіді — 1 сторінка формату А4 (включаючи рисунки), кеглем 14, міжрядковий проміжок — півтора.

Текст доповіді необхідно готувати за допомогою Microsoft Word, формули MathType. Гарнітура шрифта тез Times New Roman (Cyr).

Порядок розміщення матеріалу:

УДК;

знак авторського права, ім’я (повністю) та прізвища авторів, рік;

ініціали та прізвище наукового керівника, вчене звання, ступінь, посада;

назва доповіді;

анотації українською та англійською мовами;

ключові слова українською та англійською мовами (не менше 5‒7 слів);

текст доповіді;

— література — посилання на науково-технічні джерела інформації ((оформлення відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»http://vak.in.ua/ та стилем APA (American Psychological Association,  http://www.apastyle.org)).

Перед кожною вказаною вище частиною робиться відступ в один рядок.

Рисунки, таблиці та формули наводяться, якщо є потреба довести оригінальність проведених досліджень. Рисунки в текст не вставляються, а додаються в окремому файлі у форматах EPS, CDR, TIFF.

 

Зразок оформлення:

 

УДК 655.3.022.11

© Ярослав Зоренко, Василь Скиба, студенти 3-го курсу, НТУУ «КПІ», 2005 р.

Науковий керівник: О. М. Величко, д.т.н., с.н.с., доцент, НТУУ «КПІ»

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ,

ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ CTP

 

Досліджено та проаналізовано 8 комплектів друкарських форм, виведених в пристроях CtP, та здійснено порівняльний аналіз за якістю виведення растрової інформації порівняно з друкарськими формами, виготовленими за традиційною технологією.

Ключові слова: друкарська форма; формовивідний пристрій; растрова інформація; офсетний друк; експонування.

 

It was investigated and analyzed 8 complete sets of printing plates output in the CtP devices and realized the comparative analysis in quality of output of raster-graphic information in comparison with printing plates made by the traditional technology.

Keywords: printing form; platesetter; raster information; offset printing; exposure.

Технологія прямого експонування офсетних друкарських форм з комп’ютера на форму (Computer-to-PlateCtP) за останній час активно розвивається...

Література

1. Жидецький Ю. Ц. Поліграфічні матеріали / Ю. Ц. Жидецький, О. В. Лазаренко та ін. Львів: Афіша, 2001. 328 c.

2. О. Величко. Проблеми фарбоперенесення в плоскому офсетному друці / О. Величко, О. Розум, О. Зоренко // Друкарство. 2002. № 5(46). С. 76‒78.

References

1. Zhydetskyi, Yu. Ts.& Lazarenko, O. V. & etc. (2001). Polihrafichni materialy [Printing materials]. Lviv: Afisha, 328 p. [in Ukrainian].

2. Velychko, O. & Rozum, O. & Zorenko, O. (2002). Problemy farboperenesennia v ploskomu ofsetnomu drutsi [Ink transfer problems in flat offset printing]. Journal of Drukarstvo, 5(46), 76‒78 [in Ukrainian].

_____________________________________________________________________________

 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського,

кафедра ТПВ, кім. 82, голова секретаріату,

доцент Оксана Володимирівна Зоренко,

тел. 380 (44) 204-84-23,

03056, Київ-56, вул. академіка Янгеля, 1/37,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

website: http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2024; http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2024/about/submissions#onlineSubmissions; http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2024/user/account