Протокол Вченої ради ВПІ

Назва видання, укладачі

примітка

2010-2011 н.р.

електронні видання відсутні

2011-2012 н.р.

протокол № 5 від 26.12.11 р.

«Методичні вказівки до виконання самостійних і контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютеризація технологічних процесів» для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» /Укладачі: І.О. Кириченко, Н.І. Стрєлова.

ел. вид.

протокол № 8 від 26.03.12 р.

методичні вказівки до виконання курсової роботи з проектування і розрахунку КВС для конкретних завдань з дисципліни «Системотехніка редакційно-видавничих систем» для напряму 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», спеціальностей «Комп’ютеризовані технології і системи видавничо-поліграфічних виробництв», «Технологія електронних, мультимедійних видань», «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв». Укладач – Кобильник К.О.

ел. вид.

протокол № 9 від 23.04.12 р.

практикум з редагування та літературної правки для студентів спеціальності 7.03030301 “Видавнича справа та редагування” напряму 6.030303 „Видавнича справа та редагування”. Укладач –Левчук О.М.

ел. вид.

протокол №10 від 30.05.12р.

 

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт кредитного модуля «Технологія видавничо-поліграфічного виробництва. Спеціальні види друку» для студентів напряму 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальностей «Комп’ютерні технології і системи видавничо-поліграфічних виробництв», «Технології електронних мультимедійних видань», «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» авторів Хохлової Р.А., Логазяк І.Ю., Кушлика Б.Р.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання курсової роботи з проектування і розрахунку цифрових блоків комп’ютеризованих репросистем (КРС) для конкретних завдань з кредитного модуля «Схемотехніка вузлів та пристроїв комп’ютеризованих репросистем» дисципліни «Схемотехніка» для напряму 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальностей «Комп’ютеризовані технології і системи видавничо-поліграфічних виробництв», «Технологія електронних, мультимедійних видань», «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв». Укладач – Чуркін В.В.

ел. вид.

«Теоретична і прикладна механіка». Методичні вказівки і завдання до виконання модульної контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальностей 7.05150101 та 7.05150105. Автор – к.т.н., доцент кафедри МАПВ Панов С.Л.

ел. вид.

2012-2013 н.р.

протокол № 1 від 30.08.12 р.

«Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу. Частина 1. Оптичні та електрохімічні методи аналізу» укладачів Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю.

ел. вид.

«Хронологія розвитку інформаційних систем з найдавніших часів до наших днів. Методичні вказівки до дисципліни «Вступ до спеціальності» автора Величко О.М.

ел. вид.

«Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва. Модуль 2 – Управління проектами» для студентів ОКР «магістр» і «спеціаліст» для спеціальностей напряму «Видавничо-поліграфічна справа» автора Величко О.М.

ел. вид.

протокол № 3 від 29.10.12 р.

методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи з курсу «Образотворчі засоби в діяльності редактора» для студентів спеціальності 7.03030301 “Видавнича справа та редагування” напряму підготовки 6.030303 “Видавнича справа та редагування” галузі знань 0303 „Журналістика та інформація”. Укладач – Р. В. Бобренко

ел. вид.

протокол № 6 від 28.01.13 р.

методичних матеріалів «Деталі машин. Розрахунки параметрів електромеханічного приводу загального призначення. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ОКР «бакалавр» спеціальності 6.05050317 «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси». Автор – доц.., к.т.н. Панов С.Л.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Оптимізація поліграфічних машин і механізмів» для студентів спеціальності 7.05050317 та 8.05050317 “Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси”, автори доц., к.т.н. Шостачук Ю.О., асист. Гриценко Д. С.

ел. вид.

навчально-методичне електронне видання «Фінансовий менеджмент: методичні вказівки і теми курсових робіт» для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент і адміністрування». Укладачі: к.е.н., доцент Передерієнко Н.І., ст.викл. Дем’яненко О. М.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання дипломного проекту студентами спеціальності 7.02020501 “Образотворче мистецтво”. Укладачі: доц. Осипова Т.Г., доц. Богославець О.І., доц. Черниш І.С., доц.. Івахненко О.І.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка. Ілюстрування» для студентів спеціальності 7.02020501 та 8.02020501 “Образотворче мистецтво”. Укладачі: доц. Осипова Т.Г., доц. Пшеничний Ю.В., ст.викл. Цах В. В., асист. Двоєглазова К.В.

ел. вид.

протокол № 7 від 05.03.13 р.

електронне навчальне видання «Моделювання засобами векторної алгебри і теорії поля поліграфічних процесів». Автори: доц., к.ф-м.н. Поліщук Н.В., Сукретна В.І. (викладачами фізико-математичного факультету).

ел. вид.

протокол № 8 від 03.04.13 р.

методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розроблення комплексної системи захисту інформації в комп’ютеризованих системах з детальним проектуванням варіативних засобів захисту» з дисципліни «Захист інформації в комп’ютеризованих системах» для спеціальностей: 7.05150102 та 8.05150102 «Технологія електронних мультимедійних видань», 7.05150103 та 8.05150103 «Комп’ютеризовані технології і системи видавничо-поліграфічних виробництв». Укладач – Кобильнік К.О.

ел. вид.

протокол № 9 від 29.04.13 р.

електронне видання методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з кредитного модуля «Інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння» з дисципліни «Вища математика» для напрямів підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», 6.050503 «Машинобудування». Укладач: доц., к.ф-м.н. Кушлик-Дивульська О. І. (викладач кафедри математичної фізики фізико-математичного факультету)

ел. вид.

протокол №10 від 27.05.13 р.

методичні вказівки «Курсові та дипломні проекти. Методичні вказівки з оформлення пояснювальних записок та креслень» для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» спеціальності 7.05050317 та 8.05050317 «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси» всіх форм навчання. Автори: к.т.н., доц. Панов С.Л., к.т.н., доц. Шостачук Ю.О., к.т.н., доц. Кульбовський І.І.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Матеріалознавство» для студентів спеціальності 6.05050317 “Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси”. Укладач: Лутай А.М.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт дисципліни «Технології фотореєстраційних процесів» для студентів напряму 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальностей «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв», «Технології електронних мультимедійних видань», «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» авторів к.т.н., доц. Хохлової Р.А., ст. викл. Зоренко Я.В.

ел. вид.

«Методичні вказівки до виконання лабораторних занять та комп’ютерного практикуму з дисципліни «Комп’ютеризовані редакційно-видавничі процеси» напряму 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальностей «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв», «Технології електронних мультимедійних видань», «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» авторів к.т.н., доц. Розум Т.В., ст. викл., к.т.н. Зоренко Я.В.

ел. вид.

«Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальностей «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв», «Технології електронних мультимедійних видань», «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» автора к.т.н., доц. Розум Т.В.

ел. вид.

протокол №11 від 20.06.13 р.

«Практикум з редагування газетно-журнальних видань» для студентів спеціальності 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» (укладач Левчук О.М.)

ел. вид.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Композиція видання», І курс, 1-й семестр для студентів напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво». Укладачі: проф. Валуєнко Б.В., доц. Богославець О.І., ст. викл. Лопухова Н.О.

ел. вид.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Композиція видання» для студентів спеціальності 7.02020501 «Образотворче мистецтво», 1 курс, 1 семестр. Укладач: проф. Валуєнко Б.В.

ел. вид.

«Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Композиція видання» для студентів спеціальності 8.02020501 «Образотворче мистецтво», 5 курс, 9 семестр. Укладачі: проф. Валуєнко Б.В., доц. Івахненко О.І.

ел. вид.

 

2013-2014 н.р.

протокол № 2 від 30.09.13 р.

методичні вказівки до виконання самостійних і контрольних робіт кредитного модуля «Друкарська обробка інформації 2. Обробка графічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальностей «Технології друкованих видань», «Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань» автора Чепурної К.О.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи кредитного модуля «Друкарська обробка інформації 2. Обробка графічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальностей «Технології друкованих видань», «Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань» автора Чепурної К.О.

ел. вид.

протокол № 3 від 31.10.13 р.

електронне видання курсу лекцій «Підготовка складних видань у системі Latex» Укладач - доц.. Кохановській О.П.

ел. вид.

протокол № 5 від 23.12.13 р.

електронний навчальний матеріал «Рисунок м’якими матеріалами. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Рисунок» для студентів напряму підготовки 6.020205 “Образотворче мистецтво”. Укладач: канд. мистецтвознавства, ст. викл. кафедри графіки Бондаренко С.Д.

ел. вид.

курсу лекцій кредитного модуля «Основи теорії прийняття рішень» укладачів Кушлик-Дивульської О.І. та Кушлика Б.Р.

ел. вид.

«Методичні вказівки до проведення наукових досліджень та розробки магістерських дисертацій з дисципліни «Наукові дослідження по темі магістерської дисертації» для студентів спеціальностей 8.05150102 «Технології електронних мультимедійних видань», 8.05150103 «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв», 8.05150104 «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» укладача Величко Олени Михайлівни, професора, д.т.н.

ел. вид.

протокол № 8 від 31.03.14 р.

методичні вказівки до практичних занять і самостійних робіт з дисципліни «Ділова комунікація» фаху 7.03030301 «Видавнича справа та редагування». Укладач: ст. викл. Харлан А.П.

ел. вид.

методичні вказівки до практичних занять і самостійних робіт з дисципліни «Українська мова в професійному спілкуванні» фаху 7.03030301 «Видавнича справа та редагування». Укладач: ст. викл. Харлан А.П.

ел. вид.

методичні рекомендації до виконання робіт комп’ютерного практикуму з розділу «Основи програмування» дисципліни «Економічна інформатика» для напряму 6.030601 «Менеджмент». Укладач: ст. викл. Гуцол О.О.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання практичних робіт з кредитного модуля «ТПВП 3. Брошурувально-палітурні процеси» для студентів спеціальності 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», автори асист. Гуменюк О. В., ст. викл. Зигуля С. М.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання курсової роботи з кредитного модуля «ТПВП 3. Брошурувально-палітурні процеси» для студентів спеціальності 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», автори асист. Гуменюк О. В., ст. викл. Зигуля С. М.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та техніка безпеки в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах та магістерських роботах для студентів Видавничо-поліграфічного інституту. Укладачі: к.т.н., доц. Демчук Г.В., к.т.н., доц. Мамонов Ю.П., к.т.н., доц. Мітюк Л.О.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи композиції» (електронне видання), І курс, І семестр для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності 6.020205 “Образотворче мистецтво” заочної форми навчання. Автори: ст. викл. Кірдіна О.М., ст. викл. Руденко О.В.

ел. вид.

методичні вказівки до виконання розрахункових завдань з дисципліни «Антикризове управління підприємством» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Укладач – доц.. Шевченко І.Б.

ел. вид.

Разом

2011-2012 н.р.

6

2012-2013 н.р.

21

2013-2014 н.р.

14

ВСЬОГО

41