Обговорення та відгуки на освітні програми

Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Видавництво та поліграфія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія

Сучасні тенденції розвитку технологій видавничо-поліграфічного виробництва визначаються трьома головними напрямами — удосконалення технологій оброблення текстово-ілюстраційної інформації, зокрема, урізноманітнення алгоритмів і підвищення їх продуктивності для опрацювання тонових зображень для всіх видів видань і паковань; автоматизація і комп'ютеризація технологічних процесів відтворення друкованих і електронних видань та їх стандартизація; удосконалення та створення нових технологічних матеріалів для забезпечення процесу виготовлення друкованої продукції на вимогу часу.

Всі три напрями удосконалення успішно розвиваються, оскільки важливим є врахування тенденцій ринку як електронних мультимедійних так і друкованих видань та паковань, який увиразнюється збільшенням попиту на оригінальну за зовнішнім видом рекламну продукцію та паковання різноманітної конструкції та зменшенням їх середніх накладів. Саме ці тенденції вносять перерозподіл пріоритетів у напрями досліджень, оскільки існуючі методи і засоби опрацювання, друкування і опорядження продукції з їх усталеними технологічними вадами залишаються малоефективними у малотиражній конструктивно різноманітній, зокрема й друкованій, продукції, якість якої на вимогу часу повинна бути незмінно високою.

Тож такі тенденції вимагають ґрунтовного підходу до раціонального застосування сучасних технологій, створення нових та вдосконалення існуючих процесів оброблення, реєстрації, друкування, поширення текстово-ілюстраційної інформації в друкованому і електронному вигляді, оновлення і розроблення нових матеріалів для реалізації технологічного забезпечення виробництва.

Мета і завдання освітньої програми «Видавництво та поліграфія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти — освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки докторів філософії за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія — підготовка високо кваліфікованих, інтегрованих у Європейський та світовий науково-освітній простір фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України в світовому співтоваристві, здатних до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у видавничо-поліграфічній галузі та викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Розроблення і вдосконалення її змісту, наповнення освітніх компонент, структури навчального процесу є головним завданням кафедр репрографії та технології поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ) КПІ ім. Ігоря Сікорського — провідного вищого навчального закладу України.

Розпочалося обговорення проєкту ОНП «Видавництво та поліграфія». Директор ВПІ Петро Киричок звернувся до керівників підприємств, організацій і наукових установ видавничо-поліграфічної галузі, випускників Видавничо-поліграфічного інституту з листом щодо загальної оцінки змісту освітньо-наукової програми, рекомендацій, пропозицій, що сприятиме вдосконаленню навчального процесу підготовки науковців, здатних до найвищих досягнень в освітньо-науковому середовищі.

Відгуки на освітні програми

 

Шифр Спеціальність Освітня програма Перший рівень Другий рівень Третій рівень
023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво бакалавр магістр
061  Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю бакалавр магістр
061  Журналістика Видавнича справа та редагування бакалавр магістр

073 

Менеджмент

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

бакалавр 

магістр 

133  Галузеве машинобудування Комп’ютеризовані поліграфічні системи бакалавр магістр
186   Видавництво та поліграфія  Технології друкованих і електронних видань

бакалавр 

магістр
Видавництво та поліграфія PhD 2020