Головна Кафедра графіки
24 | 03 | 2023
Про кафедру PDF Друк
Понеділок, 01 березня 2010, 23:21

Створена в 1990 році (функціонувала як секція у складі загальної кафедри мистецтва книги з 1959р.) Кафедру очолював: канд.. мистецтвознав., проф. Б.В. Валуєнко (1990-2003), нар. художник України, проф. Василь Євдокимович Перевальський (2003-2004), доц. Пшенична Мирослава Василівна.

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 7 (навчальний корпус НТУУ "КПІ" №25); тел. 279-04-83. 
Завідувач: доц. Пшенична Мирослава Василівна. 
Готує фахівців зі спеціальності 7.020208 "Графіка" напряму "Мистецтво".

Офіційний веб-сайт кафедри графіки graf.vpi.kpi.ua

Основні напрямки науково-технічної діяльності: дослідження проблем сучасного оформлення друкованої продукції та розробка її дизайну.

Кваліфікація випускників: бакалавр напряму "Мистецтво" (неповна вища освіта); художник-графік з художньо-технічного оформлення друкованої продукції (вища освіта).

Профільні дисципліни: "Композиція видання", "Основи композиції", "Рисунок", "Живопис", "Мистецтво шрифту та орнаменту", "Естамп", "Пластична анатомія", "Видавнича фотографіка", "Історія мистецтв", "Історія книжкового мистецтва", "Колір в художньому оформленні друкованої продукції".

Види діяльності спеціалістів: художнє конструювання та оформлення книжкових, журнальних, газетних видань, рекламної продукції, пакування (промислова графіка).

Основні галузі роботи майбутнього фахівця: книговидання, ЗМІ, мистецтво (книжкові, журнальні, та газетні редакції; художньо-графічні відділи видавництв; рекламні, дизайнерські бюро; мистецькі організації, підприємства Художнього фонду України); поліграфія (підприємства кольорового друку, художньо-графічні й художньо-конструкторські бюро; відділи художнього оформлення, реклами й розробки пакування видавничих та поліграфічних підприємств).

Випускники працюють на посадах: головного художника, завідувача художньої редакції, художнього редактора видавництва, друкарні, художньо-конструкторського бюро; завідувача технічної редакції, технічного редактора; художника-графіка, оформлювача; художника кольорового друку; художника промислової графіки, дизайнера.

Ліцензування спеціальності: 8.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»

Існуюча підготовка фахівців забезпечує випуск освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст. В нинішній час виникла нагальна потреба підготовки фахівців рівнів бакалавр, магістр. Досягнення такого стану дозволить зробити підготовку більш якісною повноцінною, наблизити до нових стандартів вищої освіти, підвищити потенціал випускників на ринку праці.

Випускною кафедрою, що забезпечує підготовку цих студентів є кафедра «Графіки», яка розробила новітні навчальні плани, що включають цикли підготовки гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної , практичної підготовки та дисциплін вільного вибору студентів.

Кафедра створена в 1957 році і за цей час здійснила 50 випусків студентів.

Склад викладачів, які приймають участь у навчальному процесі складається із 4-х професорів, 10-ти доцентів, 4-х старших викладачів. Серед них один народний і три заслужені художники України.

Викладачі та студенти приймають участь у міжнародних, галузевих виставках. Вони мають доступ до Інтернет, ресурсів науково-технічної бібліотеки та інших джерел інформації.

Кафедра має достатню кількість приміщень, розвинуту матеріально-технічну базу, лабораторії рисунку, пластичної анатомії, офорту, літографії, матеріалознавства, комп’ютерні класи на 54 робочих місця.

При кафедрі функціонують: лабораторії естампу, комп'ютерна.