Головна Кредитні модулі магістрів Гуманітарні модулі патентознавство та авторське право
16 | 04 | 2014
патентознавство та авторське право PDF Друк
Середа, 28 березня 2012, 10:00

Опис кредитного модуля дисципліни: патентознавство та авторське право

Статус кредитного модуля обов'язковий
Інститут/факультет ММІ
Кафедра кафедри КВМ

І. Загальні відомості

Дисципілна «Патентознавство та авторське право» обсягом 72 години є логічним продовженням загальної для всіх студентів дисципліни «Інтелектуальна власність» юридичного спрямування, де висвітлюються основні законодавчі акти, що регламентують відносини, пов ' язані з інтелектуальною власністю в Україні (охорона та захист прав).

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр Код кредитного модуля Всього (кред./год) Розподіл за видами занять
(всього год.)
СРС Модульні контрольні роботи (кількість) Індивід. завдання (вид) Семестрова атестація (вид)
Лекції Практичні/ семінарські Лабораторні/ комп'ютерний практикум
9 НГ-04 72 18 18 - 36 - 1 залік
 

ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни)

Предмет курсу – регулювання відносин у практиці іноваційного підприємства, які складаються у зв'язку зі створенням, патентно-інформаційним дослідженням, набуттям прав, охороною, захистом, використанням і комерціалізацією об'єктів прав інтелектуальної власності, як результатів науково-технічної творчої діяльності.
Мета дисципліни – дати студентам основні знання щодо набуття прав на об'єкти промислової власності та їх захисту в Україні та світі.
Завданням курсу є набуття студентами знань та умінь в сфері набуття прав на об'єкти промислової власності.
Студент повинен знати :
систему правової охорони промислової власності в Україні;
міжнародну систему правової охорони промислової власності;
нормативно-правові акти України та міжнародні договори, що регулюють відносини в сфері окремих об'єктів промислової власності;
умови надання правової охорони на об ' єкти права промислової власності в Україні;
порядок набуття прав на об ' єкти права промислової власності
механізми використання прав на об ' єкти права промислової власності.
Уміти:
виявляти об ' єкти права промислової власності;
визначати права та обов ' язки власників охоронних документів на об ' єкти права промислової власності;
складати усі необхідні документи для набуття прав;
вести діловодство за заявками про набуття прав на об ' єкти промислової власності.
Рівень сформованості усіх знань та умінь відповідно до ОПП це О - уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї.
Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України ОКХ магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000002 "Інтелектуальна власність" кваліфікації 2419.2 "Професіонал з інтелектуальної власності вибрані доцільні для цієї дисціпліни уміння та назви змістовних модулів.
 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)

Розділ 1. Вступ
Тема 1.1 Об'єкти права інтелектуальної власності.
Тема 1.2 Суб'єкти права інтелектуальної власності.
Тема 1.3 Міжнародне співробітництво у сфері ІВ.
Розділ 2. Створення і патентно-інформаційні дослідження об'єктів прав промислової власності
Тема 2.1 Методологічні основи створення об'єктів права інтелектуальної власності.
Тема 2.2 Патентна документація та інформація.
Тема 2.3 Патентні дослідження.
Розділ 3. Набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
Тема 3.1 Порядок набуття прав на винаходи, корисні моделі.
Тема 3.2 Порядок набуття прав на промислові зразки.
Тема 3.3 Порядок набуття прав на комерційні зазначення.
Тема 3.4 Порядок набуття прав на нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності.
Тема 3.4 Авторське право та суміжні права. Порядок реєстрації авторського права.
Розділ 4. Економіка інтелектуальної власності.
Тема 4.1 Комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності.
Тема 4.2 Структура і зміст ліцензійного договору. Види платежів.

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Методами навчання є засвоєння змісту курсу на лекційних заяттях, практичних заняттях та під час самостійної роботи магістрантів. Передбачене індивідуальне консультування та виконання індивідуального завдання.
Завдання на СРС. Ознайомитись із Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Ознайомитись з положеннями Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» стосовно статті 12 та 16
Ознайомитись з Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель Вибір об'єкта для складання реальної (учбової) заявки за матеріалами завдань на курсову роботу Ознайомитись з Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель . Ознайомитись з такими документами: " Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи ", " Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі ", " Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи ", Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу Ознайомитись з Законом України «Про охорону прав на ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ» Ознайомитись з М Ознайомитись з Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок . Ознайомитись з Правилами розгляду заявки на промисловий зразок . Ознайомитись з " Положенням про Державний реєстр патентів України на промислові зразки ". Ознайомитись з Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" . Ознайомитись з Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг . Ознайомитись з Правилами складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару Ознайомитись з такими документами як " Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг ", " Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг ", Ознайомитись з Законом України Про захист від недобросовісної конкуренції
Ознайомитись з Законом України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" та Законом України "Про охорону прав на сорти рослин".

Склад інформаційних ресурсів навчальної дисципліни

Веб-сайти організацій (підприємств ) :

Офіційний веб-портал Держдепартаменту інтелектуальної власності.
http://www.sdip.gov.ua/ua/normative_acts.html
Державне підприємство «Український інститут промислової власності».
http://www.ukrpatent.org/
Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг
http://www.ip-centr.kiev.ua
Державне підприємство "Інтелзахист"
http://sdip.gov.ua/ua/dpi/intel_golov.html
Державне підприємство "Українське агентство з авторських та суміжних прав"
http://www.uacrr.kiev.ua
Науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність"
http://www.intelvlas.com.ua
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
http://www.library.kpi.ua

Пошукова система

Бази даних та інформаційно-довідкові системи Державного підприємства «Український інститут промислової власності».

Патентно-інформаційні фонди на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності» http://www.ukrpatent.org/ua/patents.html

•  Патентно-інформаційна база експертизи (ПІБ)
•  Фонд патентної документації громадського користування (ФГК)
•  Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності

Корисні гіперпосилання на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності» http://www.ukrpatent.org/ua/links_ukr.html

•  Веб-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
•  Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків (Роспатент)
•  Адреси веб-сайтів відомств інтелектуальної власності та міжнародних організацій
•  Перелік адрес зарубіжних баз даних, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
•  Перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті

Освітній портал

Європейське патентне відомство http://www.epo.org/patents/learning/e-learning.html

Література з навчальної дисципліни наявна в бібліотеці КПІ

Бібліографія
•  Кузнєцов Ю.М. Дипломне проектування з інтелектуальної власності/ Монографія-довідник. - К.: ТОВ ПП “Гнозіс”, 2007. – 364 с.
•  Кузнєцов Ю.М., Данильченко М.Г., Косенюк Г.В. Інтелектуальна власність Навч. посібник //За заг. ред. проф. Ю.М.Кузнецова.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 419 с.
•  Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: ТОВ „Кондор”, 2005. – 428 с., 2008 (ІІ вид. перероблене і доповнене) – 446 с.
•  Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", Ліра-К., 2008. – 232 с.
•  Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності., 2005.
•  Цибульов П.М. Популярно про інтелектуальну власність, 2005.
•  Гарькавий А.Д., Середа Л.П., Кузнєцов Ю.М. Інтелектуальна власність в аграрному виробництві: Навч. посібник.- Вінниця, Тірас, 2004. – 216 с.
•  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності/ За ред. Д.М. Притики. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2007.
•  Кузнєцов Ю.М., Данильченко М.Г., Косенюк Г.В., Данильченко Ю.М., Ромашко А.С. “Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг”. Навчальний посібник // За заг. ред. проф. Ю.М.Кузнецова. – Черкаси: ЧНУ імені Б.Хмельницького – НТУУ “КПІ”, 2005.- 244 с.
•  Кузнєцов Ю.М., Ромашко А.С., Гуменюк О.А. Винаходи: створення, набуття, реалізація та захист прав. Навчальний посібник / За ред. Ю.М.Кузнецова. - К.: ТОВ “ЗМОК” - ПП “Гнозіс”, 2006. – 253 с.
•  Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручн. для студ. вищих навч. закладів / За заг. ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-е вид., перероб. та допов. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2004. – 672 с.
 

Література відсутня в бібліотеці НТУУ «КПІ»

•  Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра/ за ред В.Л. Петрова. – К.: Нора-прінт, 2000.
•  Інтелектуальна власність. Нормативна база. – К.КНТ, 2003.- 440 с.
•  Інтелектуальна власність: словник-довідник / За ред. О.Д.Святоцького.- У 2-х т.- .- К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000.-Т.1-356 с., Т.2-272 с.
•  Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П.Крайнєва: Монографія. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 340 с.
•  Мэггс П.Б. Сергеев А.П. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ Перевод с английского Л.А. Нежинской Мэггс П.Б., Сергеев А.П. - М.: Юристъ, 2000. - 400 с.
•  Минков А.М. Международная охрана интеллектуальной собственности. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с.
•  Мигаль В.Д. Теорія і методи наукової творчості. Навчальний посібник. - Х.: ВД "ІНЖЕК”, 2007. – 424 с.
•  Нормативно- правові документи http://www.sdip.gov.ua/ukr/laws.

Методичні вказівки

•  Кузнецов Ю. М., Литвин О. В., Кушик В. Г. Оформлення патентів на винаходи. – К.: НТУУ «КПІ» – Тернопіль: ТДТУ, 1997 (№ 62).
•  Кузнецов Ю. М., Литвин О. В., Кушик В. Г., Шевчук В. А. Оформлення ноу-хау. – К.: НТУУ «КПІ», 1995 (№60).
•  Кузнецов Ю.М., Эль-Рашини Х.А., Ромашко А.C. Викориcтання методiв вепольного та морфологiчного аналiзу на прикладi cинтезу багатофункцiйних механiзмiв токарних автоматiв. Методичнi вказiвки по курcу "Оcнови технiчної творчоcтi", Київ, КПІ, 1995. - 46 c.
•  Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО" для студентів-магістрантів різних спеціальностей усіх форм навчання.-Оформлення винаходів (корисних моделей) / Розроб. Ю.М.Кузнєцов, А.С.Ромашко, О.В.Литвин, С.В.Чікін. - К.: НТУУ "КПІ", 2001. (Електронна версія).
•  Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО" для студентів-магістрантів різних спеціальностей усіх форм навчання.-Частина 2. Оформлення "ноу-хау"/ Розроб. Ю.М.Кузнєцов, А.С.Ромашко,- К.: НТУУ "КПІ", 2001. (Електронна версія).
•  Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО" для студентів-магістрантів різних спеціальностей усіх форм навчання.-Частина 3. Договори на створення та використання об'єктів інтелектуальної власності / Розроб. Ю.М.Кузнєцов, А.С.Ромашко,- К.: НТУУ "КПІ", 2001. (Електронна версія).
•  Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО" для студентів-магістрантів різних спеціальностей усіх форм навчання.-Частина 4. Охорона прав і оформлення промислових зразків / Розроб. Ю.М.Кузнєцов, А.С.Ромашко,- К.: НТУУ "КПІ", 2001. (Електронна версія).
•  Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО" для студентів-магістрантів усіх спеціальностей та форм навчання. - Частина 5. “Охорона прав і оформлення знаків для товарів і послуг” / Уклад. Ю.М.Кузнєцов, А.С.Ромашко. - К.: НТУУ "КПІ", 2001. - 26 с. (Електронна версія).
•  ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО” Частина 6. “Охорона і державна реєстрація прав автора на твори науки, літератури і мистецтва”: Методичні вказівки до практичних і самостійніх робіт для студентів-магістрантів усіх спеціальностей та форм навчання / Уклад. Ю. М. Кузнецов – К.: НТУУ “КПІ”, 2001. – 26 c. (Електронна версія).
•  Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності: Метод. Вказівки з дисц. “Інтелектуальна власність” для студ. техн. спец. усіх форм навчання/ Уклад. І.І. Верба, В.В.Пригода.-К: 2004. – 72 с.

VI. Мова

Викладання українською мовою.

VII. Характеристика індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання, в найкращому варіанті, має бути пов'язане з темою магістерської роботи та виконане за погодженням з науковим керівником магістранта. За допомогою індивідуального завдання магістрант має довести, що він здатен набувати права на об'єкти права інтелектуальної власності.
Завдання містить :
•  Заявку на 1 об'єкт промислової власності, а саме (на вибір):
•  винахід чи корисну модель, яка включає: заяву, опис, формулу, реферат, креслення (за доцільності).
•  промисловий зразок, яка включає: заяву, опис, зображення.
•  Заявку на об'єкт авторського права з твором чи фрагментом твору.
•  Комплект документів на ноу-хау (представлення на торги, опційна угода.
•  Ліцензійна угода (видавничий договір) на один з вищезазначених об'єктів.
 

VІІІ. Методика оцінювання

Застосовується рейтингова система оцінювання знань студента з кредитного модуля, яка складається зі 100 балів. Студента отримують бали за виконання практичних робіт і поточних тест-контролів. Семестровим контролем є залік/ диференційований залік/ екзамен. За тією ж системою оцінюється виконання і захист КП / КР.
За набрані протягом семестру бали, студент одержує відповідну оцінку з дисципліни згідно з наведеною нижче таблицею оцінювання.
Бали ECTS оцінка Національна оцінка
Екзаменаційна оцінка Залікова оцінка
100-95 A Відмінно Зараховано
94-85 B Добре
84-75 C
74-65 D Задовільно
64-60 E
59-40 Fx Незадовільно Не зараховано
Менше ніж 40 F Не допущено Не допущено

ІХ. Організація

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію здійснюється деканатом ВПІ НТУУ „КПІ” на підставі відповідних документів і положень.