.

Проведення семестрового контролю у дистанційному режимі

Здобувач до початку семестрового контролю зобов’язаний підтвердити факт ознайомлення з графіком проведення заходів семестрового контролю, зробивши відповідну відмітку у своєму особистому кабінеті Електронного кампусу.

Залік виставляється на останньому за розкладом занятті з відповідного освітнього компонента, на підставі поточного рейтингу здобувача, отриманого впродовж семестру.

Якщо здобувач виконав умови допуску до семестрового контролю у формі заліку, але набрав менше 60 балів або бажає підвищити свій рейтинг, результуюча оцінка виставляється за результатами залікової контрольної роботи або підсумкової співбесіди, критерії оцінювання яких визначено РСО.

Залік з курсової роботи/проєкту та практики виставляється за результатами онлайн захисту роботи/проєкту/звіту перед комісією.

Екзамени складаються здобувачами згідно з затвердженим розкладом, який доводиться до НПП і здобувачів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії. Відхилення від розкладу екзаменів неприпустимо.

Проведення усного екзамену

•    в онлайн режимі одночасно може перебувати не більше 6 здобувачів

•    для підготовки до відповіді здобувачу має надаватися не менше 30 хвилин

•    загальна тривалість усного екзамену в навчальній групі не повинна перевищувати 6 годин

•    для уточнення рівня володіння матеріалом дисципліни екзаменатор може задавати додаткові питання.

Проведення письмового екзамену

Проведення письмового екзамену передбачає обов’язкову ідентифікацію здобувачів та може здійснюватися

•    із застосуванням мережевих комп’ютерних та програмних засобів, наприклад, у формі тестів із фіксованою тривалістю їх написання та подальшою особистою бесідою викладача із здобувачем (за необхідності)

•    рукописним виконанням завдань екзаменаційного білету, у цьому випадку за 3-5 хвилин до закінчення екзамену здобувач повинен підписати кожний аркуш, зробити фотокопію своєї роботи та переслати її до встановленого часу на електронну адресу екзаменатора шляхом формування здобувачем електронного документу з результатами виконання завдання екзаменаційного білету

•    Загальна тривалість письмового екзамену не повинна перевищувати трьох годин.

Академічна доброчесність

Під час виконання завдань семестрового контролю здобувачі зобов’язані дотримуватися вимог академічної доброчесності, морально-етичних норм поведінки, вимог щодо матеріалів, якими вони можуть користуватись під час контрольного заходу. У разі виявлення факту порушення здобувачем встановлених вимог, екзаменатор має право усунути його від складання екзамену (заліку).

Оцінка за результатами семестрового контролю

Здобувачеві, який не пройшов ідентифікацію, передчасно припинив участь у контрольному заході або не взяв у ньому участь за встановленим розкладом з будь-яких причин, ставиться в електронній відомості відмітка «не з’явився».

Якщо за результатами семестрового контролю з певного освітнього компонента здобувач отримав оцінку «незадовільно», або був не допущений до контрольного заходу через невиконання вимог РСО, або був допущений, але не з’явився на контрольний захід без поважної причини, вважається, що здобувач має академічну заборгованість, яка повинна бути ліквідована у встановлені терміни.

У разі незгоди з оцінкою, оголошеною та виставленою екзаменатором, здобувач протягом доби з моменту оголошення результатів контрольного заходу має право звернутись з мотивованою заявою (щодо створення комісії з перегляду результатів) на ім’я декана факультету/директора інституту, надіславши її електронним листом на адресу заступника декана/директора з навчально-виховної роботи.

Оскарження результату семестрового контролю не допускається у разі проведення контрольного заходу комісією.

У разі виявлення невідповідності між балами, які оголошені екзаменатором і балами, виставленими в модулі «Сесія» Електронного кампусу, здобувач має повідомити екзаменатора та деканат.

Якщо здобувач НЕ пройшов семестровий контроль з поважної причини

Здобувач, який з поважних причин вчасно не пройшов семестровий контроль, повинен, не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу, повідомити про це деканат факультету/інституту електронною поштою з поясненням причин і наданням фотокопій підтверджуючих документів (за наявності), завірених особистим підписом із зазначенням поточної дати.

Оригінали документів надаються до деканату засобами поштового зв’язку або особисто

За наявності поважних причин здобувачу вищої освіти (за його мотивованою заявою) може бути надано індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості.


Більш детальну інформацію можна знайти у документах:

- Положенням про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського,
- Положенням про відрахування, переривання навчання, переведення та поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського,
- Положенням про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського,
- Регламентом проведення семестрового контролю в дистанційному режимі,
- Регламентом організації та проведення захистів дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій (для випускових курсів).