Конференції

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра видавничої справи та редагування

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні науковці викладачі, аспіранти, студенти!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукова школа Романа Іванченка», присвяченій 60-річчю Видавничо-поліграфічного інституту та 55-річчю кафедри видавничої справи
та редагування. Конференція відбудеться 7
листопада 2014 р. у приміщеннях Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ).

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Актуальні проблеми українського книговидання

 • Соціальнокомунікаційні аспекти редагування

 • Особливості сучасної масової комунікації

 • Використання новітніх технологій у підготовці медійних продуктів

 • Рекламна та PR-комунікація в сучасному світі

 • Історія та сучасні тенденції розвитку книговидання

 

Мова конференції: українська, російська

 

Для участі в конференції потрібно до 15 травня 2014 р.надіслати заявку, а до
1 червня 2014 р. – наукову статтю на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові статті, подані в зазначений термін, будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції до початку її роботи. Збірник матеріалів конференції можна отримати особисто під час реєстрації в день проведення конференції, або його буде надіслано на адресу, вказану в заявці (вартість розсилки включено в суму оргвнеску).

Витрати на проїзд, харчування та перебування на конференції учасники сплачують самостійно. Організаційний внесок для всіх учасників становить100 грн. Оплата проводиться під час реєстрації в день проведення конференції.

З усіма питаннями щодо конференції просимо звертатися на e-mail оргкомітетуЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за телефонами 406-85-45 (кафедра видавничої справи та редагування ВПІ НТУУ «КПІ»), 0975456167 (Оксана Юріївна Віщук), 0973540630 (Антоніна Петрівна Харлан).

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.

 2. Науковий ступінь, учене звання, посада.

 3. Місце роботи.

 4. Науковий керівник (для студентів та аспірантів).

 5. Адреса для листування.

 6. E-mail.

 7. Телефон.

 8. Назва доповіді.

 9. Участь у конференції (очна, заочна).

 10. Потреба в додатковому обладнанні для доповіді (ноутбук, проектор).

 11. Потреба у житлі (готель чи гуртожиток, кількість діб проживання).

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Рукопис статті має містити такі необхідні елементи, виділені напівжирним шрифтом):

 1. УДК.

 2. Назва статті.

 3. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада автора (авторів).

 4. Анотація (до 2000 символів).

 5. Ключові слова (3–10 слів).

 6. Вступ(постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).

 7. Мета дослідження (формулювання цілей статті).

 8. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

 9. Висновкиз дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі.

 10. Література за алфавітом, оформлена згідно з вимогами до бібліографічних описів. Посилання на джерела зі списку використаної літератури в тексті позначають цифрою (числом) у квадратних дужках, наприклад: [5]. При посиланні на кілька джерел, їх подають через кому: [1, 12], при зазначенні сторінок у джерелі, їх наводять через кому після номера джерела: [1, с. 20], на кілька джерел зі сторінками — через крапку з комою: [1, с. 20; 3, с. 31].


Текст має бути складений у Microsoft Word версії 97—2003 (розширення *.doc). Гарнітура — Times New Roman, кегль — 12 pt. Поля: праве — 10 мм, верхнє, нижнє і ліве — 20 мм. Міжрядковий інтервал — 1,5. Абзацний відступ — 0,75 см.Статті, оформлені з порушенням вимог, не розглядаються!