Керівний склад Видавничо-поліграфічного інституту

Киричок Тетяна Юріївна – директор Видавничо-поліграфічного інституту, професор, д. т. н. Дисципліни: «Технологія електронних видань», «Інформаційні технології».

Закінчила Київський політехнічний інститут, факультет електронної техніки. Інженер електронної техніки, фах – "Напівпровідники та діелектрики".

Дисертацію на здобуття наукового ступеню "Доктор технічних наук" на тему "Наукові основи забезпечення зносостійкості банкнотної продукції" захистила у 2014 році в Українській академії друкарства (м. Львів).

Автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

 

 

 

 

 

Киричок Петро Олексійович

Голова Вченої Ради Видавничо-поліграфічного інституту, науковий керівник кафедри ТПВ, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. У 2003 році обраний завідувачем кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ. Того ж року зорганізував і очолив спеціалізовану Вчену раду по захисту кандидатських і докторських дисертацій та заснував науково-технічний збірник «Технологія та техніка друкарства».

Підготував 3 докторів та 9 кандидатів технічних наук. Опублікував понад 130 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 3 навчальних посібника, має 21 авторське свідоцтво на винаходи та патенти. Сфера наукових інтересів: технологічні процеси та обладнання оздоблювально-зміцнювальної обробки деталей і вузлів машинобудування та поліграфічного устаткування. 

 

 

 

Кваско Алла Володимирівна

Заступник директора Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» із навчально-методичної роботи. Кандидат економічних наук, доцент. Заступник голови Вченої ради Видавничо-поліграфічного інституту. Голова навчально-методичної комісії інституту.

Випускниця Видавничо-поліграфічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Менеджмент організацій». З 1998 року почала викладати на кафедрі організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження. У 2008 році здобула ступінь кандидата економічних наук, а згодом отримала звання доцента. Алла Володимирівна є автором понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі є співавтором 1 посібника та 1 підручника з грифом МОН, а також колективної монографії.

Викладає наступні дисципліни: «Економічний аналіз видавничо-поліграфічних організацій», «Економіка праці і соціально-економічні відносини», «Організація, нормування і оплата праці», «Логістика», «Виробнича логістика», «Операційний менеджмент ВПО», «Управління якістю».

Сфера наукових інтересів: потенціал підприємства та управління ним, конкурентоспроможність підприємства, управління розвитком підприємства.

 

 

Лотоцька Оксана Іванівна

Заступник директора Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» з навчально-виховної роботи. 

Випускник Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Технологія машинобудування». З 2006 року стала викладати на кафедрі «Технології поліграфічного виробництва», де згодом розпочала роботу над дисертаційним дослідженням.

У 2012 році захистила дисертацію й здобула науковий ступінь кандидата технічних наук. Оксана Іванівна є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: підвищення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин за допомогою поверхнево-пластичного деформування з комбінуванням різних методів відновлення. Наразі триває робота в цьому напрямку, направлена на пошуки практичного використання отриманих результатів. 

 

 

Андрійчук Микола Тарасович

 Заступник директора Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» із заочної форми навчаннякандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування зазначеного інституту.

Викладає такі дисципліни, як «Теорія та історія видавничої справи та редагування», «Маркетинг і промоція видань», «Комунікаційні технології», «Соціологія масових комунікацій».

Микола Тарасович є автором низки публікацій з історії видавничої справи, українсько-єврейських взаємин та краєзнавства, монографії «Українсько-єврейський дискурс: висвітлення міжнаціональних взаємин у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.)».

Сфера наукових інтересів: історія та сьогодення українського книговидання, історія преси, українсько-єврейські взаємини, українсько-польські взаємини у міжвоєнний період та в роки ІІ Світової війни, український рух опору 60 – 80-х рр. ХХ ст., краєзнавство.

 

 

Морфлюк Валерій Федорович

Заступник директора Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» із наукової роботи. У 1971 р. закінчив Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»), факультет автоматики та електроприборобудування, за спеціальністю електронні обчислювальні машини.

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва, професор кафедри репрографії  ВПІ.

Працював у наукових установах: інститут УкрНДІПластмаш, інститут проблем міцності  НАН України,  а з 1973 року працює  у  НТУУ «КПІ».

За результатами наукових досліджень є автором понад 90 публікацій, з них 1 монографія, 1 навчальний посібник, 45 статей, опублікованих у фахових виданнях, 7 патентів України та понад 20 виступів на науково-технічних конференціях різного рівня.

Сфера наукових інтересів стосується побудови програмно-технічних засобів автоматичного визначення та стабілізації технологічних параметрів у рулонних й аркушевих друкарських машинах та розробка програмного забезпечення на основі програмних засобів з проблемною орієнтацією  у реальному масштабі часу.

 Роїк Тетяна Анатоліївна

  В. о. завідувача кафедри ТПВ, доктор технічних наук, професор.  Є автором більш ніж 350 наукових робіт, серед яких 10  монографій, 5 навчальних посібників, 1 словник, 87 авторських свідоцтв і патентів на винаходи і корисні моделі, більш ніж 170 статей у фахових вітчизняних виданнях і закордонних журналів, приймала участь у більш ніж 120 наукових вітчизняних і міжнародних конференціях.

Науковими інтересами є розробка з наступною фінішною механічною обробкою нових зносостійких деталей з композиційних матеріалів на основі нікелю, легованих сталей, міді, алюмінію для широкого діапазону  умов експлуатації поліграфічного, термічного, енергетичного обладнання; комплексні дослідження литих сплавів, що включають металографічний аналіз, дюрометрію, фрактографію, спектральний аналіз, фізико-механічні випробування, рентгенофазовий, оже-спектральний і мікрорентгеноспектральний аналізи, електронну растрову і трансмісійну мікроскопію, триботехнічні випробування, аналіз параметрів якості деталей після механічної обробки.

Член редакційних колегій трьох закордонних журналів: “Challenges of modern technology”, Варшава, Польща; “Selected Engineering Problems”, Глівіце, Польща; “Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces”, Вроцлав, Польща.

Член 2-х спеціалізованих вчених рад у НТУУ „КПІ” і НАН України по захисту кандидатських і докторських дисертацій; науковий керівник бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів і докторантів.