.

Критерії оцінювання творчого конкурсу зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітньої програми «Образотворче мистецтво»

Творчий конкурс при вступі на спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» складається з двох випробувальних завдань: Рисунок (натура) та Живопис (натюрморт).

Кожне з випробувальних завдань оцінюється із врахуванням наступних складових елементів, які подано в таблиці:

№ з/п

Складові елементи завдання

Максимальна кількість балів за шкалою оцінювання від 100 до 200

Рисунок (натура)

1.

Композиційне рішення зображення на аркуші

5

2.

Побудова за основами лінійної перспективи

10

3.

Пропорційність частин рисунка до цілого

10

4.

Конструктивно-анатомічна побудова голови

15

5.

Передача схожості моделі, підкреслення характерних особливостей натури

15

6.

Виявлення об’ємів за допомогою виразного моделювання тоном, передача тонових відношень

10

7.

Передача просторовості, тривимірності моделі

15

8.

Передача матеріальності, фактури поверхні

10

9.

Підпорядкованість деталей окремих частин цілому

5

10.

Узагальнення рисунка, виразність, цілісність роботи

5

Всього

100

Живопис (натюрморт)

1.

Композиційне розташування предметної групи натюрморту на площині аркуша паперу

10

2.

Конструктивний рисунок форм предметів із урахуванням їх просторового розташування

10

3.

Дотримання пропорційних відношень розмірів предметів по відношенню до їх загальних мас

5

4.

Передача об’ємної та матеріальної сутності зображуваних предметів

10

5.

Передача тонових і кольорових відношень

15

6.

Виявлення і передача взаємного кольорового зв’язку предметів натюрморту

10

7.

Передача просторовості та виявлення глибини зображуваного об’єкта

10

8.

Передача предметного (локального) кольору і тону з урахуванням різноманітності, обумовлених кольорових та тонових відтінків

10

9.

Художнє узагальнення як наслідок уміння цілісного здорового сприйняття натури

10

10.

Володіння прийомами техніки живопису (акварель, гуаш, темпера – за вибором)

10

Всього

100

 

Оцінювання складових елементів Рисунка (натури) та Живопису (натюрморту) визначаються, залежно від якості їх виконання. 

 

 

 

        

        

 

         Затверджено на засіданні Вченої ради Видавничо-поліграфічного інституту

Протокол № 7 від «25» лютого 201року.

 

         Голова Вченої ради                                                                Т. Ю. Киричок

 

         Вчений секретар Ради                                                            В. О. Кохановський

 

 

         Критерії оцінювання рекомендовано кафедрою графіки

         Протокол № 7 від 13 лютого 2019 р.              

                                        

         Завідувач кафедри                                                                Н. А. Жукова